Revize tlakových zařízení

Tlaková zařízení jsou zařízení, která obsahují ve svém celku stlačenou látku. Stlačenou látkou může být vzduch, pára, voda, ale také jiné nebezpečné látky. Látka též médium, je většinou využíváno k vykonání práce.

Dle vyhlášky č. 18/ 1979 Sb. §2 jsou vyhrazená tlaková zařízení:

 • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.

 • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

 • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50° C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Vyhláška dále rozděluje parní kotle do 4 tříd:

 • 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/ h,

 • 2. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/ h do 115 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,

 • 3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/ h do 50 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),

 • 4. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Tlakové nádoby se dělí do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku:

 1. Skupina A , tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10 3 .

 2. Skupinu B , tvoří všechny ostatní tlakové nádoby.

Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/ 1979 Sb . a norma ČSN 69 0012 . Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborné způsobilé osoby či firmy.

Dle ČSN 69 0012 je třeba provádět revize a zkoušky v určitých periodách:

 • Výchozí revize TNS – provádí se vždy u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.

 • Provozní revize TNS – prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).

 • Vnitřní revize TNS – při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.

 • Zkouška těsnosti TNS – se provádí vždy po každé vnitřní revizi.

Tyto činnosti zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické Inspekce České Republiky (TIČR). Ve stanovených lhůtách ověřuje, zda aktuální stav zařízení je v souladu s platnou normou. V případě zjištěných nedostatků je provozovatel povinen závadu neprodleně odstranit v předepsaném termínu. V některých případech může revizní technik nařídit odstavení tlakové nádoby z provozu, pokud takové závady zabraňuji jejímu bezpečnému užívání. Následně je vystavena revizní zpráva s konstatováním zjištěného stavu a případným návrhem na odstranění zjištěných závad.

Dle § 7 vyhlášky č. 18/1979 Sb. je nutné minimálně 1x za 9let od předchozí tlakové zkoušky (u zásobníku na LPG 1x za 12 let) vykonat tlakovou zkoušku TNS.

Další případy provádění tlakové zkoušky: po každé opravě nebo rekonstrukci, po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS nebo určí-li to orgán dozoru. Tlaková zkouška se provádí zkušebním tlakem, který je vyšší než maximální provozní a je uveden v pasportu daného zařízení.

Tlakové zkoušky se neprovádí u tlakových nádob s membránou z důvodu, že by mohlo dojít k jejímu protržení!

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize, nebo tlakové zkoušky je třeba doložit: zprávu o výchozí revizi, podle druhu prováděné činnosti zprávu o provozní revizi, vnitřní revizi nebo tlakové zkoušce, zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních, pasport zařízení.