Revize spalinových cest

Pro potřeby právnických a fyzických osob provádíme revize komínů a kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb . a dle platných norem ( ČSN 73 4201 z roku 2010).

Revize komínu: provádí se při uvádění spalinové cesty do provozu nebo při významné změně. Při kolaudaci objektu, při výměně spotřebiče, při změně paliva, při vyhoření sazí. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest: se provádí pravidelně v intervalech stanovených v NV 91/ 2010 Sb. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví.

Čištění spalinové cesty je mechanické odstranění produktu spalování, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty. U komínů pro spotřebiče na pevná paliva se jedná o odstranění vrstvy sazí nebo dehtu ze stěny komínového průduchu (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu) a vybrání sazí ze spodní části komína. U komínů pro spotřebiče na plyn se jedná odstranění kondenzátů a případě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzační jímky, apod.

Pasportizace komínových průduchů: přehled o používaných a nepoužívaných komínových průduších a o spotřebičích k nim připojených. Je nezbytnou podmínkou pro bezpečnost provozu spalinových cest a tím i uživatelů a dalších osob pohybujících se v objektu.

Měření: provádíme měření množství přisávaného vzduchu do spotřebičů, měření emisí CO, O 2 , CO 2 , účinnost spalování, komínového tahu.

Revizní zpráva je vystavena dle normativního vzoru uvedeného v ČSN 73 4201. Součástí je i technická zpráva, která popisuje podrobnější informace ke spalinové cestě. Dva výtisky revizní zprávy obdrží objednatel, jeden výtisk zůstává v archívu revizního technika.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo (zrušilo) dosavadní právní úpravu – vyhlášku č. 111/ 1981 Sb., o čištění komínů.

Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod), čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty, vypalování komína.

Dle tohoto nařízení je každý povinen počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže jsou výše uvedené činnosti prováděny ve lhůtách a způsobem dle citovaného vládního nařízení a nedojde-li při provádění těchto činností ke shledání závad.

Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. oproti původní vyhlášce snižuje povinnou frekvenci čištění komínů (spalinových cest) a umožňuje v případě spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW provádět čištění spalinových cest svépomocí, ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví). O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu dle vzoru uvedeného v příloze nařízení. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v níže umístěné tabulce.

Fyzické osoby nemají povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále platí, že hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či dokumentaci k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu za nedodržení lhůt kontrol a čištění komínů – spalinových cest až po požáru, bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li objekt pojištěn) může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Revize spalinových cest se provádí (§ 5 nařízení vlády 91/ 2010 Sb.)

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína

 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

 • po komínovém požáru

 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

druh paliva

 výkon kotle

lhůty prováděných činností

plynná paliva

všechny

1 x za rok čištění, kontrola, výběr

kapalná paliva

do 50 kW

3x za rok čištění

1 x za rok výběr

nad 50 kW

1 x za rok čištění, kontrola, výběr

pevná paliva

do 50 kW

3 x za rok čištění (celoroční provoz)

2 x za rok čištění (sezónní provoz)

1 x za rok kontrola, výběr

nad 50 kW

2 x za rok čištění, kontrola, výběr

doplňující pravidla k tabulce:

 • Za sezónní provoz se považují spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce

 • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva

 • Při kontrolách a čištění 2x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

 • Při kontrolách a čištění 3x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

 • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 1x za rok.

 • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužící v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně 1x za 2 měsíce.

 • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně 1x za rok.

 • Čištění spotřebiče pro pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 KW včetně je možné provádět svépomoci podle návodu výrobce, nejméně však 1x za rok a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.