Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500 , která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem. Různými metodami se zjišťuje technický stav kontrolovaného elektrického zařízení.

Revizní činnost provádí revizní technik na základě získaného oprávnění Technické Inspekce České Republiky (TIČR) . Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi je vystavena revizní zpráva, ve které jsou zapsané veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V případě nalezených závad, které brání kladnému výsledku revize je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Provádíme revize a zkoušky vyhrazených zařízení:

Základní definice

Kontrola elektrického zařízení - prohlídkou a zkouškou chodu se zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti.

Revize elektrického zařízení - prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 • Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.

 • Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Elektrický spotřebič - elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem seřizovat; zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k napájení (např. pomocí zásuvkového spojení nebo přímo na svorky koncového obvodu elektrické sítě, nebo po vložení vlastního zdroje (primárního nebo akumulátorového článku).

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat:

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)

 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení

 • soupis použitých přístrojů

 • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)

 • soupis zjištěných závad

 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy

 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem

 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během používání (ČSN EN 1600 ed. 2)

Norma 33 1600 ed. 2 se vztahuje na elektrické spotřebiče: spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve veřejných prostorech, typu spotřebiče pro domácnost a podobné účely, spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, kempy, atp.), spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti, informační techniky, nepřipevněná svítidla, přístroje spotřební elektroniky, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, elektrické ruční nářadí, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:

 • revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním uživateli

 • kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel), pravidelně ve lhůtách stanovených v tabulce a vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

LHŮTY POVINNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ DLE ČSN 33 16 00 ED. 2

SKUPINA ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

NEPŘIPEVNĚNÉ POTŘEBIČE A NÁŘADÍ DRŽENÉ V RUCE

OSTATNÍ NEPŘIPEVNĚNÉ SPOTŘEBIČE

A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1

B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství).

Třída I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Třída II a III

1x za 6 měsíců

C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třída I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

1x za 12 měsíců

D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)

Třída I

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třída I

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

1)První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu

2)V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí(s nářadím se pracuje delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit provozním bezpečnostním předpisem.

3)Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I, II a III

Třída ochrany 0 - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části - u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN EN 33 0300

Rozdělení revizí podle druhu prostředí

Druh prostředí

Orientační přiřazení podle ČSN 33 0300

Revizní lhůty v rocích

normální základní

AA4, AB5,BC2,XX1 pro vlivy AC až AR(kromě AQ) BD1,CA1,CB1,BA4,BA5

5

studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4)a vnitřní prostory s AB1 až AB7(kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy,

AG3, AH3,BE2, BE3

2

pasivní s nebezpečí výbuchu (1)

venkovní pod přístřeškem

Umístění venku nebo pod přístřeškem(vně budovy - může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno. AF2,AF3,AN2,AN3,AS1až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace.

4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob Umístění elektrického zařízení

Umístění elektrického zařízení

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000 - 3

Revizní lhůty v rocích

prostory určené k shromažďování více než 250osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.)

BD3, BD4 (zároveň BA1)

2

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy)

BD1(může být BD2)

5 (2)

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3(podle ČSN 730823)

CA2

2 (2)

pojízdné a přenosné prostředky

-

1 (3)

prozatímní zařízení stanoviště

-

0,5

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5 (4)

1) Nevztahuje se na ochranný prostor (viz 330300 a ČSN 332320), který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu, tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslušných druhu prostředí v navazujících prostoru bez nebezpečí výbuchu.

2) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

3) Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

4) Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.